ELU REEGLIDPlaneedi baasõppetund: KÕIGE ALUS ON KOOSTÖÖ.

Kõige lihtsam koostöö peaks olema koostöö mehe ja naise vahel, kes moodustavad paari. Paraku on ka siin aetud asi nii sogaseks, et enam ei teata, mida teha või öelda. Fakt on see, et valitseb duaalsus, on kaks erinevat osist, mis toimivad täiesti erineval viisil ja on erineva otstarbega.  Toimimise mehhanismi alus on vastaspoole täiustamine, sellele juurde andmine kogu aeg.  Musta ja valge segamisel saadakse kõik need vahepealsed varjundid, mis annavad nii palju huvitavaid võimalusi, aga mitte siis, kui tõmmata sinna musta ja valge vahele selge piir. Mees ja naine saavad omavahel paremini hakkama, kui nad vaatavad ühes suunas ja püüavad üksteise auke lappida.

Tuleb Ühiskond ja räägib, et mees ja naine on võrdsed, aga dualism on vastandumine. St mitte juurde andmine, vaid lihtsalt erinevustele osutamine ja samasuguseks sundimine võrdsuse printsiibi läbi. Selline suhtumine on ka üks sõdade ettekäänetest – ma tahan teise muuta endasarnaseks, st sunnin jõuga, kuna ta on teistsugune.

Sel juhul ei saaks ka materiaalne maailm eksisteerida, kui aine ja väli (üks põhilisi kahendsüsteemi paare) oleks omavahel vastanduvad. Aine on ainult välja tihenemine kindla mustri alusel mingi suure tiheduseni, juhul, kui väljale antakse muster. Ja samas on igal ainel ja tahkel kehal oma väli (energeetika) ka siis, kui ta on tihenenud aineni, kusjuures ümbritsev väli oma mustrilt kirjeldab selle sees oleva aine/keha olemust.

Selleks, et aru saada, mida teisel on vaja, et midagi saavutada või ka lihtsalt olla, on vaja teisesse süveneda ja mõista, mis on selle teise vajadus. Ei ole võimalik teha koostööd ilma mõistmata. Ja mõistes teist, ei ole võimalik teda enam hävitada. Hävitamine on ainult mittemõistmise tagajärg.  Mittemõistmine on üks hirmude baaspõhjustest. 

Samas, mõistmine ei tähenda armastust, isegi heakskiitu mitte. See tähendab arusaamist teise vajadustest ja ilma selleta ei ole tegelik koostöö võimalik. Ainut mõistmine võimaldab mul hinnata, kas mul on võimalik teisele pakkuda midagi nii atraktiivset, et see teine igal juhul kaaluks minuga koostööd. See tähendab sellist tegutsemist, mis minule annab seda, mida mina tahan/vajan.

Ühiskond on andnud halva maitse mõistele „ära kasutama“. Tegelikult on see mõiste väga sügav. See tähendab, et me mõistame eset, asja, olendit, inimest. Me saame aru, mida ta võimaldab. Sest ilma mõistmata ei ole võimalik kasutada. Üks mittemõistmise tagajärgi on aina kasvavad prügimäed, sest asju ei suudeta kasutada rohkem kui nende esialge, sildipärane funktsioon ette näeb – neid ei mõisteta. On tekkinud mõisted „uuskasutus“ ja „taaskasutus“ – mõlemad osutavad sellele, et püütakse asja kasutada kauem, kui esialge esimene ring. Ka millegi lõpuni kasutamine on ära kasutamine. Seega väga õige tegevus planeedi mõistes, kuna väldib mõttetut raiskamist.

Inimeste puhul on hakatud tänu sellele halvustavale  värvingule pigem suhtuma pinnapealselt ja üsna tihe hala on: „oh, ma ju kasutan teda ära!“ Kui sa selle eest ka adekvaatselt vastu annad, on kõik korras, sest sa ei raiska. Ja sa suudad teist mõista – kasvõi osaliselt. Suund, kuhu me kõik peaksime pürgima.

SUGUDEPÕHISED REEGLID
Maailm koosneb kahest poolest: selle muutmisest ja selle säilitamisest. Asjad, mis tunduvad olevat omavahel vastuolus, kuid tegelikult hoopis täiendavad teineteist. Keegi ei hakka muutma seda, mis rahuldab ja on piisavalt hea. Ja keegi ei hakka säilitama seda, mis ei oma mingit väärtust..

NAISEKS OLEMISE baasreegel: NAINE SÄILITAB.
Seega on naine see, kes otsustab, mis on nii väärtuslik, et väärib säilitamist. Naine säilitab, pidades seda asja enda omaks. Sellega ta tõstab asja oma emotsioonvälja, oma arenguruumi, oma mulli. Seal peaks olema tema lapsed, kinnisvara, auto, vallasvara, tegevus, jne. See, mille naine sinna paneb, omandab väga tugeva kaitse – seda kaitseb naise  energia. Kuni sinna maani, et naine suudab hoida võimalikult tervena avariisse sattuva auto ja vargad varandusest eemal.Kui muutusi ei ole piisavalt, siis naine hakkab kordama olemasolevat, luues traditsiooni. Kui traditsioon muutub vormiliseks, kaotades oma sisu, siis on tegu stagnatsiooniga. Egiptuse Surnute Raamat nimetab kõige tähtsamat naisaspekti Täielikuks Passiivsuseks. Siin ei ole silmas peetud passiivsust kui allaandmist, vaid passiivsust kui seisakut, seisuaega. Millegi säilitamist ja hoidmist säilitamise ja hoidmise enese pärast. Tänapäeval on sobilik selle kohta ütelda Staatika.

Ühiskond üritab selle säilitava rolli panna muuseumide, pankade ja turvafirmade õlule ehk siis teeb kõik, et naised seda tegema ei peaks. Tundub nagu tore. Aga kuna naine ei tegele ka enam väikeste laste kasvatamisega, sest seda teeb lasteaed; ei tee enam hoidiseid eriti, sest neid saab poest; ei tee enam käsitööd eriti, sest ei olnud aega õppida, siis eriti talle nagu naiselikke ja naiselikku energeetikakasutust nõudvaid tegevusi polegi järgi jäänud. Tal ei ole põhjust olla naine planeedi mõistes, kes ometigi on andnud talle naise keha ja naiseliku energeetika.

Ainus tee on minna ühiskonda … ja hakata meheks. Sest naiselikud tegevused on suunatud sisemaailma, seda hoidma ja parandama. Välismaailma tegevused on mehe tegevused ja nõuavad mehelikku energiat. Mida normaalse energeetikaga naisel on parasjagu niipalju, et hoida korras see sisemine maailm. Aga mida ei jätku jõuliseks liikumiseks välismaailmas. Ja siis hakatakse rääkima diskrimineerimisest, sest keegi on maailma tuksi keeranud ja teinud sellest unisex, sootu maailma.

Loomulikult, inimesi on igasuguseid. Aga kogemus ütleb, et ilma hullude ühiskonnaprogrammideta valdavalt naisaspekte omav naine ei taha minna ühiskonda karjääri tegema, vaid tahab luua vinge platvormi oma mehele ja lastele ja mugava kodu iseendale. Ja kui sellest aega üle jääb, siis teha midagi natuke. Nii, nagu loodus naisele sätestab.

Olud on need, mis sunnivad ühiskonda minema. Nendega võitlemine ja oma võimaluste leidmine teisti elamiseks võib olla väga keeruline. Aga kõik algab tahtest.

NAISTE TEGUTSEMISE baasreegel: NAINE TEEB, MIS NAINE TAHAB.
Reegel, mis osutab, et naised just nii peaks toimima paljudes asjades – usaldama oma kõhutunnet ja tahtma. Neil ei ole vaja teada, kuidas asjad käivad, neil ei ole vaja näha võimalusi, neil ei ole vaja omada ressursse, vaid neil on vaja ainult tahta. See paneb asjad liikuma – loob võimalused, toob ressursid, teeb asjad. Ka võimatud. St naiste jaoks ei ole olemas võimatuid asju, kui nad nõuks võtavad neid tahta.

Ühiskond õpetab, et peab käima pikki teid, hinge jaoks mediteerima, muu jaoks minema ringi teist moodi. Oma elu korraldamisel lähtuma teadmisest, mis on varem sinna ühiskonna poolt salvestatud välja öelduna läbi mõne pseudoguru suu läbi või kirja panduna mõne trükitud kanali kaudu või lihtsalt aegapidi rituaaliks kujunenud.

Tee, mis raudselt tapab naiseliku baasenergia kas aeglasemalt või kiiremini. Sest võtab naiselt ära võime luua aega ja ruumi oma seisukohast ja säilitada energiat, emotsioone, asju, teadmisi, suhteid, jm sellist.

Andmeid ja infot peab naine koguma peaga, aga valikuid ja otsuseid peab tegema kõhuga ning oma elu juhtima tahtega. See on väline tahe, mis muudab olukordi ja seda teostada aitab või lausa teostab mees.

MEHEKS OLEMISE baasreegel: MEES MUUDAB.
Seega on mees see olend, kes tormab tegutsema, kui miski ei rahulda. Mees alustab asju, muudab olukordi, leiab lahendusi ja algatab vana välja vahetamise uue vastu. See tähendab muudab olukorda. Mees on kärsitu, plahvatus. Egiptuse Surnute Raamat nimetab meesaspekti Täielikuks Aktiivsuseks. 
Tänapäevases keeles oleks seda tark nimetada Dünaamikaks.

Mees teeb asju väljas, ühiskonnas. Aga ta teeb neid selleks, et temal ja ta omastel oleks parem, mugavam, ilusam, soojem, kergem, ja kõik need muud sõnad. Mees muudab maailma. Kui talle pidurit peale ei panda, siis keerab mees hetkega maailma pea peale lõputu muutuse loomisega.

Piduri olemuseks on naine, staatika. Tehes mehega koostööd, annab naine protsessidele ruumi, territooriumi ja mees nende kulgemise aja. Kuna kõik ümberringi kurdavad, et maailm ja elu on kiireks läinud, siis see tähendab, et naisaspekt leiab vähe kasutamist . Lihtsalt öeldes, naistel ei lasta olla naine. Aga selleks, et naine saaks olla naine, peab mees teadma, mida ta teeb.

MEESTE TEGUTSEMISE baasreegel: MEES TEAB, MIS MEES TEEB.
Erinevalt naisest on mees kirjeldusepõhine olevus. St tulemuslikuks toimetamiseks peab mehel olema kirjeldus kogu tervikprotsessist, kust mees siis valib endale vajaliku osa. Ehk siis mees peab teadma, mis ta teeb ja kuhu see viib. See võimaldab tal seada eesmärki ja seda teistele edasi anda, alustada liikumist ja jagada liikumisenergiat ruumi ja selle ruumi asunikele: lastele, naistele, alluvatele.

Ühiskond õpetab, et meest viib edasi tahe. Viib. Aga mitte pime tahe, ka mitte intuitsioonipõhine tahe, vaid väga kaalutud tahe. Samas, informatsiooni ja teadmiste leidmiseks allikaid otsides võiks mees usaldada oma vaistu, kõhutunnet. Kui see ütleb ikka, et vot siin on miskit peidus, siis tasub seal kaevata, kuni see nähtavaks muutub. Aga juba nähtava väärtust või sisu tuleb hinnata väga teadlikult.

Kui mees ja naine teevad koostööd, siis avarduvad mõlema võimalused.  Näiteks, kui mehel on vaja mingit infot, siis võiks ta seda mainida oma naisele. Kui naine teeb koostööd, siis kas naine ise leiab selle vajamineva info hõlpsasti või nö ajab mehele ette võimaluse seda infot hankida läbi kellegi kolmanda.  St naine tahab ja asi/eesmärk, info saabub. Mees saab vastava allika läbi töötada ja teha endale vajalikud järeldused. Saadud tulemit saab ta jagada naisega, kelle jaoks see on lisainfo, mida arvesse võtta oma kõhutunde rakendamise puhul.

Paraku on ühiskond täis kirjeldusi, mis on justkui loodud mingile kesksoolisele olendile, jättes kavalalt tähele panemata, et mees ise ei saa teha seda tahtega pimesi ligitõmbamise asja ja naisel on äärmiselt raske teha kirjeldusi (see ka üks põhjus, miks mu kirjeldavad blogipostid nii harva kukuvad siia). Ja siis mehed üritavad tõmmata pimesi ja naised üritavad järgida etteantud kirjeldusi, mille alusel väga teadlikult oma valikuid teha. Ja kulutavad energiat, mille ainus tarbija on ühiskond, sest asi ei vii kuhugi peale katkiste inimeste kokkutuleku ja vaesuse.

Mees peab infot otsima kõhutunde alusel, saadud infot alusel tegema oma otsused peaga ja asju ellu viima tahtega.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar